Професионализъм в действие!

Конкурси

Добив, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина до лицата и търговците по чл. 71, ал. 2 от НУРВИДГТ в обект №2251ТТР,Добив, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина до лицата и търговците по чл. 71, ал. 2 от НУРВИДГТ в обект №2251ТТР, подотдели: 316-в,  316-т в района на дейност на ГСУ „Вакарел” от териториалния обхват на ТП Държавно ловно стопанство Арамлиец

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ