Професионализъм в действие!

Конкурси

ООТКРИТ КОНКУРС „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ при условия и ред, предвидени в чл. 15 до чл. 24 от НУРВИДГT от Обект 19201 - Отдели: 286 „г“; „д“ и 287 „з“; „м“; „л“. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЗАПОВЕД