Професионализъм в действие!

Конкурси

ООТКРИТ КОНКУРС„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ при условия и ред, предвидени в чл. 15 до чл. 24 от НУРВИДГТ от Обект 19202 - Отдели: 230 „л“. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ЗАПОВЕД