Професионализъм в действие!

Конкурси

ООТКРИТ КОНКУРС Товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от от Отдел: 313 „и“ на територията на ТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец” до с. Г. Раковица и административната сграда на на ТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец” с. Огняново, общ. Елин Пелин, предназначена за ползване по реда на чл. 116б, ал.2,т.3 от ЗГ за нуждите на на ТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец” ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ