Професионализъм в действие!

Конкурси

ООТКРИТ КОНКУРС „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ при условия и ред, предвидени в чл. 15 до чл. 24 от НУРВИДГТ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПРОТОКОЛ ЗАПОВЕД ДОГОВОР