Професионализъм в действие!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДЛС АРАМЛИЕЦ“

Държавно ловно стопанство „Арамлиец“, наречено на близкия връх, е обособено през 1971 г. Намира се в полите на Западна Средна гора на надморска височина от 550 до 1200 м.

Релефът е от хълмист до планински.

Хидрографската мрежа включва реки, като Треска, Лопушна, Равна река и др., както и изградения на р. Лесновка яз. „Огняново“.

Стопанството отстои на 40 км от столицата София.

Общата площ на държавните горски територии е 10 551 ха, от които близо 87% са защитени зони по „Натура 2000“.

Лесистостта е 83%. Преобладават широколистните гори, представени главно от бук, зимен дъб и благун.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 14 500 куб.м.

Цялата площ на ловното стопанство е държавен ловностопански район.

За обогатяване на дивечовото разнообразие са създадени четири бази (две за дива свиня, една за елен лопатар и муфлон и една за благороден елен) за интензивно стопанисване на дивеча, с обща площ от 317 ха.

Основните видове дивеч са дивата свиня, муфлонът, сърната и благородният елен, които имат добри трофейни качества.

От хищниците се срещат вълк, лисица, чакал, бялка, дива котка, невестулка, язовец. 

Най-добрите отстреляни трофеи за района на ТП „ДЛС Арамлиец“ са от:

  • Муфлон – 209 точки по CIC;
  • Сръндак – 141 точки по CIC;
  • Глиган – 123 точки по CIC;
  • Елен лопатар – 181 точки по CIC.

Ловното стопанство е с традиции и в лова на пернат дивеч: фазан, яребица, гривяк, гургулица и пъдпъдък.

Освен интересни ловни преживявания тук може да се практикува риболовен и екотуризъм, фотолов и конна езда.

В западната част на стопанството се намира язовир „Огняново“ с отлични възможности за спортен риболов. 

Най-добре запазените вековни букови гори в стопанството могат да бъдат посетени в защитената местност Арамлиец. 

Адрес: с. Огняново 2117, Област Софийска

тел: 07158/2058

мобилен тел.: 0889 90 63 32

dlsaramliec@abv.bg

https://dls-aramliets.uzdp.bg

Виж още