Професионализъм в действие!

На стопанството

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС АРАМЛИЕЦ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Арамлиец за 2023г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Арамлиец за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС АРАМЛИЕЦ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Арамлиец за 2021
Заповед № РД-07-197/06.12.2019 г. на Директора на ТП "ДЛС Арамлиец" за учредяване право на ползване върху поземлен имот - ДГТ за устройване на постоянен пчелин.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Арамлиец за 2020г
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Арамлиец за 2019г
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Арамлиец за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Арамлиец за 2017г.